שלב ההטמעה

משפורסמה תכנית ימית לישראל, לקח על עצמו צוות התכנית להמשיך לשלב ההטמעה. לשם כך פועל הצוות בשני מישורים:

 1. הצגת התכנית בפורומים רלוונטיים.
 2. מעקב אחרת התפתחויות בתחום הימי ובחינה של התאמתן למדיניות “תכנית ימית לישראל”.

לשם הטמעת התכנית, ננקטות בין השאר הפעילויות הבאות:

 • מעקב שוטף אחר פרסומים נוספים ואחר התפתחויות ואירועיםהנוגעים למרחב הימי בהקשר לתכנית ולאמצעי המדיניות שבה בתחומים כגון: משילות, אסדרה, מחקר ומידע, תכנון מרחבי, תכניות פיתוח והקמת תשתיות, איכות הסביבה והתפתחויות בינלאומיות רלוונטיות.
 • המשך עבודה מול משרד המשפטים לקידום חוק האזורים הימיים.
 • הוצאת ידיעונים תקופתייםבהתאם להתפתחויות הנ”ל ובהם גם תיאור פעילות הצוות.
 • המשך קיום מפגשים של פורום בעלי העניין אחת לחצי שנה, לדיונים על דוחות המעקב ועל הצעות לעדכון תכנית ימית לישראל.
 • הצגת עיקרי התכנית בכנסים ובפורומים שונים (אקדמיים ואחרים)בארץ ובחו”ל;
 • בחינת השלכות מרחביות של הסקר האסטרטגי הסביבתי ( הסא”ס);
 • המשך פיתוח ועדכון אתר האינטרנט ע”י עדכון שוטף והעלאת כל התכנים העתידיים לאתר, על מנת שיהיו זמינים לציבור הרחב ולבעלי העניין.
 • תפוקות ותוצרים עיקריים:
  –  מפגש בעלי עניין התקיים ב-6.7.16 בטכניון, בנוכחות 40 משתתפים. במפגש נדונו נושאים מתחום המשילות, מבנים ואנרגיה ועדכון המפה המרחבית של התכנית בעקבות ממצאי הסקר האסטרטגי סביבתי.
  –  מסמך “הצעה לפרקי התכנון, הרישוי והאכיפה בהצעת חוק האזורים הימיים” – הוגש למשרד המשפטים.